Om ID06

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier år 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen. ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen samt kunna koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 består av olika tekniska system från olika ackrediterade leverantörer som uppfyller vissa standarder och funktioner. ID06-hanteringen på en arbetsplats innebär således att samtliga aktörer, oavsett inbördes avtalsförhållanden, använder samma system för olika gemensamma ändamål. ID06 kan användas för att fullgöra olika funktioner, såsom närvarokontroll enligt skatteförfarandelagen (elektronisk personalliggare), kontroll av obligatoriska eller avtalade utbildningskrav samt inpasserings- och låsfunktioner.

ID06, systemet för elektronisk personalliggare i alla branscher

ID06-kort 2.0

Genom obligatorisk registrering i personalliggare och anmälda kontroller av Skatteverket blir det svårare för obehöriga att vistas på arbetsplatsen. ID06 arbetar med att vidareutveckla ett tillförlitligt system för säkra arbetsplatser, sund konkurrens på lika villkor och anpassning till nya lagar och regler.

ID06-systemet baseras på tre grundläggande principer:

  • Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet.
  • Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet.
  • Arbetsgivarsamband mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet.

ID06-systemet är uppbyggt av flera delar som tillsammans skapar tryggare och säkrare arbetsplatser. Krav och funktioner på arbetsplatsen regleras i vid var tid gällande lag och författning samt i övriga kontraktshandlingar på arbetsplatsen. En korrekt tillämpning av dessa regler och systemet är således av väsentlig betydelse för verksamheten på arbetsplatsen.

ID06-kortet med den nya standarden kommer ersätta det nuvarande standardkortet, vilket på sikt kommer att fasas ut ur ID06-Systemet. För att kunna beställa det nya ID06-kortet krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass. Detta sker i samband med kortbeställning via din kortleverantör. Samtidigt kontrolleras att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

Det nya ID06-kortet bygger på en säkrare teknisk plattform och är utan EM-chip, för att minska sårbarheten för bedrägeri. Tekniken möjliggör tvåfaktorsautentisering eftersom kortinnehavaren även får en personlig PIN-kod. Det innebär också att företag kan uppgradera säkerheten på hela eller utvalda delar av arbetsplatsen. Det är inte tillåtet att klistra på något på kortet, dels så förändrar det kortets utseende men det kan även försämra kortets funktioner.

Personalliggare i byggbranschen

Sedan den 1 januari 2016 är det obligatoriskt med elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatser i Sverige. Alla företag och personer som deltar i byggverksamheten ska registreras i personalliggaren. Syftet med lagen är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen. ID06 Systemet uppfyller de krav som ställs i lagen och erbjuder branschanpassad utrustning för elektronisk personalliggare.

Skatteverket får göra oanmälda arbetsplatsbesök för att kontrollera att lagen följs. För dig som är intresserad av att veta mer kan du gå in här och läsa om vad skatteverket säger om personalliggare i byggbranschen. Här hittar du exempelvis information om byggherrens skyldigheter, entreprenörens skyldigheter samt vanliga frågor och svar.